Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 5 kwp áp mái

75,280,000.00

Công suất hệ thống: 5.28 kwp

Số tiền tiết kiệm/tháng: 850.000-1.150.000 đồng.

Số kwh sinh ra mỗi tháng: 450-500 kwh

Diện tích lắp đặt: 28 m²