Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 3 kwp

46,000,000.00

Công suất hệ thống: 3.08 kwp

Số tiền tiết kiệm/tháng: 500.000-750.000 đồng.

Số kwh sinh ra mỗi tháng: 340-400 kwh

Diện tích lắp đặt: 16 m²